குழந்தை யேசு ஆலய நற்கருணை நிகழ்வு

பொலிகண்டி குழந்தை யேசு ஆலயத்தில் இன்று (21-07-2020) மாலை நற்கருணை நிகழ்வு சிறப்புடன் இடம்பெற்றது.

Related posts